ICF Etiska riktlinjer

ICF definition av coaching

Coaching: 

Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeprovocerande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

En professionell coachrelation: En professionell coachrelation existerar då coaching omfattas av ett affärsmässig överenskommelse eller avtal som definierar båda parternas ansvar.

En professionell coach: En professionell coach praktiserar ICF:s kärnkompetenser och hålls ansvarig enligt ICF:s etiska riktlinjer.

För att klargöra olika roller i coachrelationen är det ofta nödvändigt att skilja mellan klienten och sponsorn. I vissa fall är klienten och sponsorn samma person och benämns då som klient. I fall då dessa är olika personer har Internationella Coach Federationen definierat dessa roller som:
Klient: Klienten är personen som blir coachad
Sponsor: Sponsorn är enheten, inklusive dess representanter, som betalar för och/eller arrangerar coachingservicen.


Standard för etiskt uppförande
ICF:s professionella coacher aspirerar på ett uppträdande som speglar en positiv inställning till coachyrket, är respektfull till olika inställningar av coaching och erkänner att de omfattas av relevanta lagar och förordningar.
Coachkontrakt eller -överenskommelser skall under alla omständigheter tydligt etablera rättigheter, roller och ansvaret för såväl klient som sponsor, om dessa inte är samma person.

Allmänt yrkesmässigt uppträdande

I rollen som coach:
1. Jag (Patric Svanberg, Coach4life Sweden, i fortsättningen benämnd som "Jag") kommer inte att göra några offentliga uttalanden som är falska eller missvisande om vad jag erbjuder som coach, eller göra falska anspråk i skriftliga dokument som är relaterade till coachingyrket, min ackreditering eller ICF.
2. Jag kommer att informera om mina coachingkvalifikationer, expertis, erfarenheter, certifieringar och ICF-ackreditering.
3. Jag kommer att erkänna och uppskatta andra coachers ansträngningar och bidrag utan att felaktigt presentera dem som mina egna. Jag förstår att överträdelser kan komma att medföra juridiska konsekvenser från tredje person.
4. Jag kommer i alla lägen att respektera personliga ämnen som kan påverka, hindra eller störa min prestation som coach eller mina professionella coachrelationer. När fakta och omständigheter kräver kommer jag att söka professionell assistans och besluta vilka aktiviteter som behövs, inklusive bedömningen att skjuta upp eller avsluta
coachrelationen.
5. Jag kommer att uppföra mig i enighet med ICF:s etiska riktlinjer i alla utbildnings-, mentorskaps- och övervakningssituationer.
6. Jag kommer att genomföra och rapportera forskning med kompetens, ärlighet och inom allmänt accepterad vetenskaplig standard. Min forskning kommer att genomföras med nödvändig tillåtelse och medgivande från de involverade och med en inställning att skydda deltagarna från potentiell skada. All forskningsverksamhet skall genomföras i enighet med landets lagar där forskningen genomförs.
7. Jag kommer att underhålla, lagra och förstöra all dokumentation som skapas i samband med coachingutövandet på ett sätt som förordar sekretess, säkerhet och personlig integritet inom ramen för relevanta lagar och överenskommelser.
8. Jag kommer att använda ICF:s medlemsinformation (telefonnummer, e-postadresser, mm.) enbart på det sätt och i den omfattning som är auktoriserat av ICF.
Intressekonflikter:
9. Jag kommer att undvika intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter och öppet avsluta sådana konflikter. Jag kommer att erbjuda mitt tillbakadragande när sådana konflikter uppstår.
10. Jag kommer att informera min klient och dennes sponsor om all kompensation från tredje part som jag betalar eller mottager för klientreferenser.
11. Jag kommer enbart att idka byteshandel för tjänster, material eller annan ickemonetär kompensation så länge det inte påverkar coachingrelationen.
12. Jag kommer inte avsiktligen att dra personlig, professionell eller ekonomisk fördel av coach-klientrelationen annan än den kompensation som överenskommits i kontraktet eller överenskommelsen.
Professionellt uppförande med klienter:
13. Jag kommer inte avsiktligen att ge missledande eller falska löften om vad klienten eller sponsorn kommer att få ut av coachingprocessen eller av mig som coach.
14. Jag kommer inte att ge mina potentiella klienter eller sponsorer information eller råd som jag vet eller tror kan vara missvisande eller falska.
15. Jag kommer att ha tydliga överenskommelser eller kontrakt med mina klienter och sponsorer. Jag kommer att följa alla överenskommelser eller kontrakt som görs inom ramen för den professionella coachrelationen.
16. Jag kommer i början av varje coachingrelation att noggrant förklara och försäkra mig om att min klient och sponsor förstår vad coaching är, hantering och begränsning av konfidentiell information, finansiell överenskommelse och andra villkor i vår coachingöverenskommelse
eller -kontrakt.
17. Jag är ansvarig för skapandet av tydliga, lämpliga och kulturellt känsliga gränser som underlättar eventuell fysisk kontakt som jag kan komma att ha med mina klienter eller sponsorer.
18. Jag kommer inte att bli sexuellt involverad med någon av mina klienter eller sponsorer.
19. Jag kommer att respektera klientens rätt att avsluta coaching under vilken del av processen som helst, inom ramen för överenskommelsen eller kontraktet. Jag kommer att vara uppmärksam på när min klient inte längre får utbyte av vår coachingrelation.
20. Jag kommer att uppmuntra klienten eller sponsorn till förändring om jag tror att klinten eller sponsorn kan få bättre utbyte av en annan coach eller resurs.
21. Jag kommer att föreslå min klient att uppsöka andra professioner om jag anser det lämpligt eller nödvändigt.
Sekretess/Integritet:
22. Jag kommer att behandla all klient- och sponsorinformation med högsta nivåns konfidentialitet. Jag kommer att ha ett tydligt avtal eller kontrakt innan information lämnas till andra personer, undantaget då lagstadgade krav föreligger.
23. Jag kommer att ha en tydlig överenskommelse om hur coachinformation utbyts mellan coach, klient och sponsor.
24. När jag agerar som coachutbildare kommer jag att förtydliga konfidalitetspolicies för studenterna.
25. Då jag har coacher och andra personer till hjälp för mina klienter och/eller sponsorer kommer jag att ha tydliga överenskommelser så att dessa följer ICF:s etiska riktlinjer.

Etisk förbindelse

Som livscoach via Coach U erkänner och upprätthåller jag mina etiska och legala åtaganden gentemot mina klienter, sponsorer, kollegor och allmänheten. Jag förbinder mig att följa ICF:s etiska riktlinjer och att tillämpa dessa med de jag coachar, utbildar och ger rådgivning till.


Länk till pdf med ICF International Coach Federation etiska riktlinjer.


Mvh/ Patric Svanberg, holistisk coach och kroppsterapeut. Länk till information om mig som terapeut här.