INTEGRITETSPOLICY

Coach4life Sweden, organisationsnummer [750701-8914] huvudsäte [Gotland] behandlar personuppgifter som tillhandahålls av dig som kund för att uppfylla och dessutom bekräfta villkoren för att behandla mejlkonversation mellan Coach4life Sweden och dig som klient samt insamling av personuppgifter för tjänster och/eller event/retreats/föreläsningar samt workshops och för den nödvändiga kommunikationen under en lagstadgad period.

Coach4life förbinder sig att hantera de personliga uppgifter du som klient delar i enlighet med ICF etiska riktlinjer.  

Allmänna bestämmelser

1.Personuppgiftsansvarig, i enlighet med GDPR (hädanefter kallad „Förordning“) is [Patric Svanberg], organisationsnummer [750701-8914], huvudsäte [Gotland] (hädanefter kallad „Personuppgiftsansvarig“);

2. Kontaktuppgifterna för Personuppgiftsansvarig är: e-mail: [patric.svanberg@coach4lifesweden.se], tel.: [070-3801164];

3. Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Källan till personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter som erhållits med samtycke från kunden och samlas genom kontraktet för att köpa och uppfylla den elektroniska beställning av tjänst eller nyhetsbrev på [Coach4life Sweden].

2. Personuppgiftsansvarig behandlar endast identifierings- och kontaktuppgifter för Kunden som är nödvändiga för att kontraktet ska kunna fullföljas;

3. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter för beställning och bokning av tjänster från Coach4life Sweden och för nödvändig kommunikation mellan de avtalsslutande parterna under den tid som krävs enligt lag. Personuppgifter kommer inte att offentliggöras och kommer inte att överföras till andra länder.

Syftet med databehandling

Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter hos kunden för följande ändamål:

1. Registrering på hemsidan [Coach4life Sweden] i enlighet med kapitel 4, avsnitt 2 i GDPR;

2. För uppfyllande av den elektroniska beställning som skapats av kunden (för- och efternamn, e-post, telefonnummer);

3. Att följa lagar och förordningar som härrör från kontraktsförhållandet mellan Kund och Personuppgiftsansvarig;

4. Personuppgifter är nödvändiga för att kontrakt ska kunna upphandlas. Kontrakt kan inte ingås utan personuppgifter.

Varaktigheten för lagring av personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig lagrar personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalsförhållandet mellan Personuppgiftsansvarig och Kunden och under 3 år efter avtalets ingående;

2. Personuppgiftsansvarig måste radera alla personuppgifter efter utgången av den period som krävs för lagring av personuppgifter.

Mottagare och personuppgiftsansvarig av personuppgifter

Tredje part som behandlar personuppgifter hos Kunden är underleverantörer av Personuppgiftsansvarig. Tjänsterna hos dessa underleverantörer är oumbärliga för att kontraktet ska kunna genomföras, för att köpa och bearbeta den elektroniska ordern mellan Personuppgiftsansvarig och Kund.

Underleverantörerna av Personuppgiftsansvarig är:

  • Webnode AG (e-shop system);
  • Boka Direkt;
  • Google Analytics (webbplatsanalys);

Kundens rättigheter

I enlighet med förordningen har kunden följande rättigheter:

1. rätten till tillgång till personuppgifter;

2. rätten till rättelse av personuppgifter;

3. rätten att radera personuppgifter;

4. rätten att invända sig mot behandling av personuppgifter;

5. rätten till dataöverförbarhet;

6. rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter skriftligen eller via e-post skickat till: [patric.svanberg@coach4lifesweden.se];

7. rätten att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten vid misstänkt brott mot förordningen.

Säkerhet för personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig säkerställer att alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda personuppgifter;

2. Personuppgiftsansvarig har vidtagit tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa datalagringsutrymmen, i synnerhet säkra tillgång till datorn med ett lösenord, använda antivirusprogram och utföra regelbundet underhåll av datorerna.

Slutbestämmelser

1. Genom att placera en elektronisk beställning på webbplatsen [Coach4life Sweden] bekräftar Kunden att den blivit informerad om alla villkoren för personuppgifter och accepterar dem i sin helhet;

2. accepterar Kunden dessa regler genom att skicka in personuppgifter via formulär på hemsidan Coach4life Sweden;

3. Personuppgiftsansvarig kan när som helst uppdatera dessa regler. Ny, uppdaterad version måste publiceras på sin hemsida.

Reglerna träder i kraft den [2023-11-01]